Jezus Chrystus Maryja z Nazaretu

JEZUS CHRYSTUS
i
JEGO MATKA

oczami Marii Valtorty

  Wydawnictwo     Strona główna     Valtorta  


    KSIĘGA I
1.

«Maryja może być nazwana Drugorodną [Córką] Ojca»

2.

Joachim i Anna składają ślub Panu

3.

Anna modli się w Świątyni i zostaje wysłuchana

4.

«Joachim poślubił Mądrość Bożą, zawartą w sercu sprawiedliwej niewiasty»

5.

Anna pieśnią oznajmia, że jest matką

6.

«[Będąc] bez skazy, nie została nigdy pozbawiona wspomnienia Boga»

7.

Narodzenie się Maryi Dziewicy

8.

«Jej Dusza ukazuje się piękna i nieskalana, jaką była w zamyśle Ojca»

9.

«Za trzy lata będziesz tam, moja lilio»

10.

«Oto doskonała Dziecina o gołębim sercu»

11.

«Pociecho moja, skąd znasz te święte sprawy? Kto Ci o nich mówi?»

12.

«Czy Syn nie mógł włożyć w usta Matki własnej Mądrości?»

13.

Oddanie Maryi do Świątyni

14.

«Odwieczna Dziewica miała tylko jedno pragnienie: zwracać Swe serce do Boga»

15.

Śmierć Joachima i Anny

16.

«Zostaniesz Matką Chrystusa»

17.

«Widziała ponownie to, co Jej duch widział w Bogu»

18.

«Bóg da Ci świętego małżonka, bo Mu zaufałaś. Wyjawisz mu Swe ślubowanie»

19.

Józef zostaje wyznaczony na małżonka Dziewicy

20.

Zaślubiny Dziewicy z Józefem

21.

«Józef został postawiony jak „pieczęć na pieczęci", jak Archanioł na progu Raju»

22.

Małżonkowie przybywają do Nazaretu

23.

Zwiastowanie

24.

Nieposłuszeństwo pierwszej Ewy

25.

«Nowa Ewa była we wszystkim posłuszna Bogu»

26.

Jeszcze raz słowo wyjaśniające grzech pierworodny

27.

Józef dowiaduje się, że Elżbieta jest brzemienna

28.

«Powierz Mi zadanie usprawiedliwienia Cię przed małżonkiem»

29.

Maryja i Józef udają się do Jerozolimy

30.

Z Jerozolimy do domu Zachariasza

31.

«Nie pozbawiajcie się nigdy obrony, jaką stanowi modlitwa»

32.

Przybycie do domu Zachariasza

33.

Maryja wyjawia imię Elżbiecie

34.

Maryja opowiada o Swoim Dziecięciu

35.

«Dar Boga powinien nas czynić coraz lepszymi»

36.

Narodziny Chrzciciela

37.

«Nadzieja rozkwita jak kwiat w tym, kto wspiera głowę na Moim macierzyńskim łonie»

38.

Obrzezanie Chrzciciela

39.

«Otwórzcie waszego ducha na przyjęcie światłości»

40.

Ofiarowanie Chrzciciela w Śwątyni

41.

«Gdyby Józef był mniej święty, Bóg nie udzieliłby mu Swojego światła»

42.

Maryja z Nazaretu dochodzi do porozumienia z Józefem

43.

«Pozostawcie Panu zatroszczenie się o ogłoszenie was Jego sługami»

44.

Zarządzenie spisu ludności

45.

«Kochać to zadowalać tego, kogo się kocha, ponad zmysłami i własną korzyścią»

46.

Podróż do Betlejem

47.

Narodziny Jezusa, naszego Pana

48.

«Ja, Maryja, [miałam udział w] odkupieniu niewiasty dzięki Mojemu Boskiemu macierzyństwu»

49.

Pokłon pasterzy

50.

«W pasterzach są wszystkie cechy potrzebne, aby być czcicielem Słowa»

51.

Odwiedziny Zachariasza

52.

«Józef jest także opiekunem poświęconych [Bogu]»

53.

Ofiarowanie Jezusa Bogu w Świątyni

54.

Pouczenia wynikające z poprzedniej wizji

55.

Kołysanka Dziewicy

56.

Pokłon trzech Magów

57.

Uwagi na temat wiary trzech Magów

58.

Ucieczka do Egiptu

59.

«Ból był ich wiernym przyjacielem i przybierał najrozmaitsze formy i imiona»

60.

Święta Rodzina w Egipcie

61.

«W tym domu szanuje się porządek»

62.

Pierwsza lekcja pracy Jezusa

63.

«Nie chciałem w sposób wywołujący rozgłos wyłamywać się spod praw wieku»

64.

Maryja zostaje nauczycielką Jezusa, Judy i Jakuba

65.

Przygotowanie stroju na pełnoletność Jezusa

66.

Wymarsz z Nazaretu na egzamin pełnoletności Jezusa

67.

Egzamin pełnoletności Jezusa w Świątyni

68.

Rozmowa Jezusa z uczonymi w Świątyni

69.

Cierpienie Maryi z powodu zgubienia się Jezusa

70.

Śmierć świętego Józefa

71.

«Maryja przy śmierci Józefa dotkliwie cierpiała»

72.

Na zakończenie życia ukrytego

    KSIĘGA II
1.

Pożegnanie Jezusa z Matką przed Jego odejściem z Nazaretu

2.

«Płakała, bo była Współodkupicielką»

3.

Chrzest Jezusa w Jordanie

4.

«Jan nie potrzebował żadnego znaku»

5.

Jezus kuszony przez diabła na pustyni

6.

«Szatan zawsze ukazuje się w życzliwej powierzchowności»

7.

Spotkanie z Janem i Jakubem

8.

«Kochałem Jana ze względu na jego czystość»

9.

Jan i Jakub mówią Piotrowi o Mesjaszu

10.

Pierwsze spotkanie Piotra z Mesjaszem

11.

«Jan był wielki także dzięki pokorze»

12.

Jezus spotyka Filipa i Natanaela, w Betsaidzie w domu Piotra

13.

Juda Tadeusz przybywa do Betsaidy, aby zaprosić Jezusa na wesele w Kanie

14.

Jezus na weselu w Kanie

15.

«Niewiasto, cóż nam odtąd do siebie?»

16.

Jezus wyrzuca kupczących ze Świątyni

17.

Spotkanie z Iskariotą i Tomaszem. Cud [uzdrowienia] Szymona Zeloty

18.

Tomasz zostaje uczniem

19.

Juda, syn Alfeusza, oraz Tomasz i Szymon przyjęci [do grona uczniów] nad brzegiem Jordanu

20.

Powrót po zakończeniu Paschy do Nazaretu razem z sześcioma uczniami

21.

Uzdrowienie niewidomego w Kafarnaum

22.

Uzdrowienie w synagodze opętanego z Kafarnaum

23.

Uzdrowienie teściowej Piotra

24.

Jezus naucza i czyni cuda w domu Piotra

25.

Jezus modli się w nocy

26.

Uzdrowienie trędowatego niedaleko Korozain

27.

Uzdrowienie paralityka w domu Piotra w Kafarnaum

28.

Cudowny połów

29.

Iskariota odnajduje Jezusa w Getsemani. Jezus przyjmuje go do [grona] uczniów

30.

Jezus dokonuje cudu złamania ostrzy przy Bramie Rybnej

31.

Jezus naucza w Świątyni

32.

Jezus poucza Judasza Iskariotę

33.

Jezus spotyka w Getsemani Jana, syna Zebedeusza

34.

«Jan - doskonały wzór dla tych, którzy stają się hostią z miłości do Mnie»

35.

Jezus i Iskariota spotykają się z Szymonem i Janem

36.

Jezus, Jan, Szymon i Judasz idą do Betlejem

37.

Jezus w Betlejem. W domu wieśniaka i w Grocie

38.

Jezus w gospodzie w Betlejem. Nauka na ruinach domu Anny

39.

Spotkanie Jezusa z pasterzami: Eliaszem, Lewim i Józefem

40.

Jezus w Jutcie u pasterza Izaaka

41.

Jezus w Hebronie. [Spotkanie z] Aglae w domu Zachariasza

42.

Jezus w Kariocie. Śmierć starego Saula

43.

Jezus w drodze powrotnej z pasterzami, blisko Hebronu

44.

Jezus na Górze Postu i w Masywie Górskim Kuszenia

45.

Bród na Jordanie. Spotkanie z pasterzami: Janem, Mateuszem i Symeonem

46.

Iskariota sprzedaje Diomedesowi klejnoty Aglae

47.

Jezus płacze z powodu Judasza, Szymon Zelota Go pociesza

48.

«U was też dobrzy są w takiej samej proporcji [do złych], jaka była między dobrymi [uczniami] i Judaszem»

49.

Spotkanie Jezusa z Łazarzem w Betanii

50.

Jezus powraca do Jerozolimy. [Szymon] słucha Iskarioty w Świątyni

51.

Jezus rozmawia z żołnierzem Aleksandrem przy Bramie Rybnej

52.

Jezus i Izaak w okolicy Dok. Wymarsz do Ezdrelonu

53.

Jezus u pasterza Jonasza na Równinie Ezdrelońskiej

54.

Powrót do Nazaretu po spotkaniu z Jonaszem

55.

Nazajutrz w nazaretańskim domu

56.

Jezus naucza uczniów w zagajniku oliwnym

57.

Jezus poucza uczniów w pobliżu domu

58.

Pouczenie uczniów i Najświętszej Maryi w nazaretańskim ogrodzie

59.

Uzdrowienie 'Pięknej z Korozain'. Przemowa w synagodze w Kafarnaum

60.

Jakub, syn Alfeusza, przyjęty do grona uczniów. Jezus naucza przy komorze celnej Mateusza

61.

Jezus naucza tłum w Betsaidzie

62.

Powołanie Mateusza do grona uczniów

63.

Jezus na jeziorze w Tyberiadzie. Pouczenie uczniów w pobliżu miasta

64.

Jezus szuka Jonatana w Tyberiadzie, w domu Chuzy

65.

Jezus w domu Alfeusza i w Swoim domu

66.

Jezus pyta Matkę o Swoich uczniów

67.

«Ludzka natura apostołów - jakże ona ciążyła!»

68.

Uzdrowienie Joanny, małżonki Chuzy, w pobliżu Kany

69.

Jezus na Libanie w pasterzy Beniamina i Daniela

70.

Jezus odbiera w miejscowości nadmorskiej listy dotyczące Jonasza

71.

Jezus w domu Marii Alfeuszowej zawiera pokój z kuzynem Szymonem

72.

«Łaska działa zawsze tam, gdzie się znajduje wola bycia sprawiedliwym»

73.

Złe przyjęcie Jezusa w Nazarecie

74.

Jezus ze Swoją Matką w domu Joanny, małżonki Chuzy

75.

Jezus w czasie winobrania w domu Anny. Cud uzdrowienia sparaliżowanego dziecka

76.

Jezus u Dorasa. Śmierć Jonasza

77.

Jezus w domu wieśniaka Jakuba, w pobliżu jeziora

78.

Powrót do brodu na Jordanie, w pobliżu Jerycha

79.

Jezus w domu Łazarza. Marta mówi o Magdalenie

80.

W domu Łazarza po Święcie Namiotów. Zaproszenie Józefa z Arymatei

81.

Jezus spotyka Gamaliela na uczcie u Józefa z Arymatei

82.

Uzdrowienie umierającego dziecka. Upomnienie Jezusa

83.

Jezus rozmawia z Nikodemem w nocy w Getsemani

84.

Jezus u Łazarza przed pójściem do Doliny „Pięknej Rzeki"

85.

Jezus w Dolinie „Pięknej Rzeki". Początki życia wspólnego z uczniami

86.

Jezus w Dolinie „Pięknej Rzeki". «Ja jestem Panem, twoim Bogiem»

87.

Jezus w Dolinie „Pięknej Rzeki". «Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie»

88.

Jezus w Dolinie „Pięknej Rzeki". «Nie będziesz brał Mojego Imienia nadaremnie»

89.

Jezus w Dolinie „Pięknej Rzeki". «Czcij ojca swego i matkę swoją»

90.

Jezus w Dolinie „Pięknej Rzeki". «Nie będziesz popełniał nieczystości»

91.

Zasłonięta niewiasta z Doliny „Pięknej Rzeki"

92.

Jezus w Dolinie „Pięknej Rzeki". «Święć dni święte»

93.

Jezus w Dolinie „Pięknej Rzeki". «Nie zabijaj». Śmierć Dorasa

94.

Jezus w Dolinie „Pięknej Rzeki". Trzech uczniów Chrzciciela. «Nie będziecie wystawiali na próbę Pana, Boga Waszego»

95.

Jezus w Dolinie „Pięknej Rzeki". «Nie pożądaj żony bliźniego swego»

96.

Jezus w Dolinie „Pięknej Rzeki". Uzdrawia szalonego Rzymianina i mówi do Rzymian

97.

Jezus w Dolinie „Pięknej Rzeki". «Nie mów fałszywego świadectwa»

98.

Jezus w Dolinie „Pięknej Rzeki". «Nie pożądaj rzeczy bliźniego»

99.

Jezus w Dolinie „Pięknej Rzeki". Zakończenie. Komentarz do Psalmu «Z głębokości» i «Zmiłuj się nade mną, Boże»

100.

Jezus opuszcza Dolinę „Pięknej Rzeki" i idzie wkierunku Betanii

101.

Uzdrowienie chorej na raka Jeruzy z Dok

102.

W Betanii, w domu Szymona Zeloty

103.

Dzień Poświęcenia Świątyni w domu Łazarza z pasterzami

104.

Powrót do Doliny „Pięknej Rzeki"

105.

Nowy uczeń. Wymarsz do Galilei

106.

Na wzgórzach w pobliżu Emaus

107.

W domu Kleofasa, przewodniczącego synagogi

    KSIĘGA III
1.

Pouczenie uczniów w drodze do Arymatei

2.

W drodze ku Samarii. Pouczenie Apostołów

3.

Samarytanka Fotynaj

4.

Z mieszkańcami Sychar

5.

Głoszenie Dobrej Nowiny w Sychar

6.

Pożegnanie z ludem w Sychar

7.

Pouczenie Apostołów. Cud uzdrowienia Samarytanki

8.

Jezus odwiedza Chrzciciela w pobliżu miasta Enon

9.

Jezus poucza Apostołów

10.

Jezus w Nazarecie: «Synu, pójdę z Tobą»

11.

W Kanie, w domu Zuzanny. Urzędnik królewski

12.

W domu Zebedeusza. Salome przyjęta jako uczennica

13.

Jezus mówi do Swoich [uczniów] o apostolstwie kobiet

14.

Jezus przemawia do galerników w Cezarei Nadmorskiej

15.

Uzdrowienie małej Rzymianki w Cezarei

16.

Annalia ślubuje dziewictwo

17.

Pouczenia dla uczennic w Nazarecie

18.

Jezus mówi na jeziorze do Joanny, małżonki Chuzy

19.

Jezus w Gergesie. Uczniowie Jana

20.

Z Neftalii do Giszali. Spotkanie z rabbim Gamalielem

21.

Uzdrowienie wnuka faryzeusza Eliasza z Kafarnaum

22.

Jezus w domu w Kafarnaum po cudzie uzdrowienia Elizeusza

23.

Uczta w domu faryzeusza Eliasza, w Kafarnaum

24.

Usunięcie się na górę przed wyborem Apostołów

25.

Wybór dwunastu Apostołów

26.

Pierwsze kazanie Szymona Zeloty i Jana

27.

W domu Joanny, małżonki Chuzy. Jezus i Rzymianki

28.

Aglae w domu Maryi, w Nazarecie

29.

Kazanie na Górze. «Wy jesteście solą ziemi»

30.

Kazanie na Górze (część pierwsza). Błogosławieństwa

31.

Kazanie na Górze (część druga)

32.

Kazanie na Górze (część trzecia)

33.

Kazanie na Górze (część czwarta)

34.

Kazanie na Górze (część piąta)

35.

Uzdrowienie trędowatego u stóp góry

36.

U stóp góry. Szabat po Kazaniu na Górze

37.

Uzdrowienie sługi centuriona

38.

«Pozostaw umarłym grzebanie umarłych»

39.

Przypowieść o siewcy

40.

Pouczenie w kuchni, w domu Piotra. Wiadomość o pojmaniu Chrzciciela

41.

Przypowieść o dobrym ziarnie i o życicy

42.

Jezus wdrodze do Magdali

43.

Jezus w Magdali. Drugie spotkanie z Marią Magdaleną

44.

W domu matki Beniamina w Magdali

45.

Uciszenie burzy

46.

«Nieszczęścia służą przekonaniu was o waszej nicości»

47.

Opętani z Gergesy

48.

Z Tarichei w kierunku Taboru. Początek drugiej podróży paschalnej

49.

W Endor, w grocie wróżbiarki. Nawrócenie Feliksa nazwanego Janem

50.

Wskrzeszenie syna wdowy z Nain

51.

Przybycie do Ezdrelonu i pobyt w pobliżu [domu] Micheasza

52.

Szabat w Ezdrelonie. Mały Jabes. Przypowieść o bogaczu i Łazarzu

53.

Z Ezdrelonu do En-Gannim. Przejście przez Mageddo

54.

Z En-Gannim do Sychem wciągu dwóch dni

55.

Z Sychem do Berot

56.

Z Berot do Jerozolimy

57.

Szabat w Getsemani

58.

W Świątyni w godzinie składania ofiary

59.

Spotkanie Jezusa z Matką w Betanii

60.

Potęga słowa Maryi

61.

Aglae u Nauczyciela

62.

Egzamin Margcjama

63.

Wigilia Paschy w Świątyni

64.

Jezus uczy modlitwy „Ojcze nasz"

65.

Jezus i poganie w Betanii

66.

Przypowieść o synu marnotrawnym

67.

Przypowieść o dziesięciu pannach

68.

Przypowieść o królu, który przygotował ucztę dla swego syna

69.

W kierunku Betlejem z apostołami i uczniami

70.

W drodze do Elizy z Betsur

71.

W domu Elizy. „Niech wasze cierpienie przynosi owoce"

72.

W kierunku Hebronu. Racje świata i racje Boże

73.

Przyjęcie świąteczne w Hebronie

74.

W Jutcie. Kazanie w domu Izaaka

75.

W Kariocie. Przemówienie w synagodze

76.

W domu Judasza z Kariotu

77.

Opętana dziewczynka z Betginny

78.

Na równinie, w drodze do Askalonu

79.

Zatargi z faryzeuszami

80.

Jezus i uczniowie w drodze do Askalonu

81.

[Opowiadanie o] nauczaniu i cudzie w Askalonie

82.

Jezus w Magdalgad. Zniszczenie pogańskiego bożka

83.

Pouczenia apostołów w drodze do Jamni

84.

Jezus i Jego uczniowie w drodze do Modin

85.

Jezus przemawia do złoczyńców

86.

Przybycie do Beter

87.

Paralityk przy Sadzawce Betesda

88.

W Betanii. «Nauczycielu, Maria wezwała Martę»

89.

Margcjam powierzony Porfirei, małżonce Piotra

90.

Jezus naucza w Betsaidzie

91.

Chora na krwotok i córka Jaira

92.

Jezus i Marta w Kafamaum

93.

Uzdrowienie dwóch niewidomych i opętanego niemego

94.

Przypowieść o zagubionej owieczce

95.

«Po przypomnieniu Prawa kazałem śpiewać nadziei przebaczenia»

96.

Jezus mówi do Marty: «Masz już w ręku twe zwycięstwo»

97.

Magdalena w domu faryzeusza Szymona

98.

«Wiele przebaczono temu, kto bardzo kocha»

99.

Rozważania o nawróceniu Marii Magdaleny

100.

«Warto stracić przyjaźń, aby zdobyć jedną duszę»

101.

Magdalena idzie z Maryją do uczniów

102.

Przypowieść o rybakach

103.

Margcjam uczy Magdalenę modlitwy „Ojcze nasz"

104.

Jezus do Filipa: «Ja jestem potężnym Miłującym». Przypowieść o znalezionej drachmie

105.

Wiedza nie jest zepsuciem, kiedy jest religią

106.

W domu w Kanie

107.

Jan powtarza przemowę Jezusa [wygłoszoną] na Górze Tabor

108.

Jezus w Nazarecie

109.

Szabat w synagodze w Nazarecie

110.

Matka poucza Marię z Magdali

111.

W Betlejem Galilejskim

112.

«Powołanie jest czymś więcej niż krew». W kierunkuSzikaminon

113.

Do uczniów z Szikaminon: «Spalić siebie»

114.

W Tyrze. «Wytrwać - oto wielkie słowo»

115.

Do uczniów z Szikaminon

116.

Jezus do Magdaleny: «Będę pracował nad tobą ogniem i kowadłem»

117.

Syntyka - grecka niewolnica

118.

Pożegnanie z Martą, Magdaleną i Syntyką

119.

Jezus mówi o nadziei

120.

Jezus udaje się na Górę Karmel z Jakubem, synem Alfeusza

121.

«Kochać doskonale, ażeby być świętym przywódcą»

122.

«Nazwij synem tego, kto zada ci ból»

123.

Piotr naucza w Ezdrelonie: «Miłość jest zbawieniem»

124.

Jezus do wieśniaków Giokany: «Miłość jest posłuszeństwem»

125.

Najświętsza Maryja: «Moja litość jest silniejsza niż wszystko»

126.

«Wypełnienie dobra to modlitwa większa niż psalmy»

127.

Dzień Iskarioty w Nazarecie

128.

Pouczenia dla apostołów na początku [działalności] apostolskiej

129.

«Czy Ty jesteś Mesjaszem?» - pytają wysłannicy Chrzciciela

130.

Jezus pracuje jako stolarz dla wdowy w Korozain

131.

«Miłość jest tajemnicą i przykazaniem chwały»

132.

«Serce nie jest już obrzezane»

133.

Śmierć Jana Chrzciciela

134.

«Chodźmy do Tarichei»

135.

Rozmowa z uczonym w Piśmie

136.

Pierwsze rozmnożenie chleba

137.

Jezus kroczy po wodzie

138.

«Jeśli będziecie mieć wiarę, przyjdę i uchronię was przed niebezpieczeństwem»

139.

Spotkanie z uczniami

140.

Skąpstwo i bogaty głupiec

141.

W ogrodzie Marii z Magdali

142.

Jezus wysyła siedemdziesięciu dwóch, aby Go głosili

143.

Spotkanie z Łazarzem w Obozie Galilejczyków

144.

Siedemdziesięciu dwóch relacjonuje Jezusowi, co uczynili

145.

W Świątyni podczas Święta Namiotów

146.

Józef i Nikodem donoszą, że Świątynia jest powiadomiona o obecności Jana z Endor i Syntyki wśród uczniów

147.

Syntyka mówi w domu Łazarza

148.

Misja czterech apostołów w Judei

149.

Jezus opuszcza Betanię i idzie doZajordanii

150.

Kupiec zza Eufratu

151.

Z Ramot do Gerazy

152.

Przemowa w Gerazie

153.

Szabat w Gerazie

154.

Odejście z Gerazy

155.

W drodze do Bozry

156.

W Bozrze

157.

Mowa i cuda w Bozrze

158.

Pożegnanie z uczennicami

159.

W Arbeli

160.

Idąc do Aery

161.

Jezus przemawia w Aerze

162.

Maria i Maciej

163.

Przyjmowanie sakramentów jest daremne, jeśli brakuje miłości

164.

Nie ma nędzy, której Jezus me mógłby przemienić w bogactwo

165.

«Chciałbym, żeby sieroty miały matkę»

166.

W Nain w domu wskrzeszonego Daniela

167.

W owczarni w Endor

168.

Z Endor do Magdali

169.

Jezus w Nazarecie na święto Poświęcenia Świątyni

170.

Jezus z Janem z Endor i z Syntyką w Nazarecie

171.

Pouczenie udzielone Margcjamowi przez Jezusa

172.

Szymon Zelota w Nazarecie

173.

Wieczór w domu w Nazarecie

174.

Jezus i Salome, małżonka kuzyna Szymona

175.

Kuzyn Szymon wraca do Jezusa

176.

Szymon Piotr w Nazarecie. Wspaniałomyślność Margcjama

177.

«Nic się nie traci w świętej ekonomii powszechnej miłości»

178.

«Janie z Endor, udasz się do Antiochii»

    KSIĘGA IV
1.

W Nazarecie. Pojednanie. Przygotowanie do odejścia

2.

Odejście z Nazaretu

3.

W kierunku Jiftach El

4.

Pożegnanie Jezusa z dwojgiem uczniów

5.

Ból, modlitwa, pokuta Jezusa

6.

Z Ptolemaidy do Tyru

7.

Odpłynięcie z Tyru na statku kreteńskim

8.

Burza i cuda na statku

9.

Przybicie i zejście na ląd w Seleucji

10.

Z Seleucji do Antiochii

11.

Droga do Antygonei

12.

Pożegnanie z Antiochią

13.

Powrót ośmiu apostołów do Akzib

14.

Pobyt w Akzib z sześcioma apostołami

15.

Ewangelizacja u granic Fenicji

16.

Jezus w Aleksandroszenie

17.

Nazajutrz w Aleksandroszenie

18.

Pasterz Annasz prowadzi Jezusa w kierunku Akzib

19.

Matka kananejska

20.

Bartłomiej odkrywa przyczynę

21.

W drodze powrotnej do Galilei

22.

Spotkanie z Judaszem Iskariotą i z Tomaszem

23.

Izmael ben Fabi

24.

Jezus w Nazarecie ze Swoimi kuzynami, z Piotrem oraz z Tomaszem

25.

Pochylona niewiasta z Korozain

26.

Pozbawiony owoców figowiec. Drogą w kierunku Safad

27.

W drodze do Meron

28.

Na grobie Hillela w Giszali

29.

Głuchoniemy uzdrowiony na granicy Fenicji

30.

Jezus w Cedes

31.

W drodze do Cezarei Filipowej

32.

W Cezarei Filipowej

33.

W zamku w Cezarei Paneadzie

34.

Jezus po raz pierwszy zapowiada Swą mękę i gani Piotra

35.

Proroctwo o Piotrze i Margcjamie. Niewidomy w Betsaidzie

36.

Z Kafarnaum do Nazaretu, z Manaenem i uczennicami

37.

Przemienienie. Uzdrowienie epileptyka

38.

Pouczenia uczniów po przemienieniu

39.

Podatek świątynny i stater w pyszczku ryby

40.

Największy w Królestwie Niebieskim. Mały Beniamin z Kafarnaum

41.

Beniamin był wiemy aż do śmierci

42.

Drugie rozmnożenie chlebów

43.

Duchowy cud rozmnożenia chleba

44.

Chleb z Nieba

45.

Nowy uczeń: Mikołaj z Antiochii

46.

Jezus idzie w kierunku Gadary

47.

Noc w Gadarze i odejście. Rozwód

48.

Jezus w Pelli

49.

Za Jabesz-Galaad, w domu Macieja

50.

Uzdrowiona trędowata: Róża Jerychońska

51.

Cud na wezbranym Jordanie

52.

Na drugim brzegu. Spotkanie z Matką

53.

W Rama. Liczba wybranych

54.

Jezus w Świątyni. „Ojcze nasz" i przypowieść o synach

55.

Jezus w Getsemani i w Betanii

56.

Listy z Antiochii

57.

Czwartek przed Paschą. Część pierwsza

58.

Czwartek przed Paschą. Część druga: w Świątyni

59.

Czwartek przed Paschą. Część trzecia: różne pouczenia

60.

Czwartek przed Paschą. Część czwarta: w domu Joanny

61.

Czwartek przed Paschą. Część piąta

62.

Dzień Przygotowania. Część pierwsza: poranek

63.

Dzień Przygotowania. Część druga: w Świątyni

64.

Dzień Przygotowania. Część trzecia: na ulicach Jerozolimy

65.

Dzień Przygotowania. Część czwarta: Uczta Paschalna z Łazarzem

66.

Sobota Przaśników

67.

«Marto, Marto, troszczysz się o wiele...»

68.

Jezus przemawia w Betanii

69.

W kierunku góry Adumin

70.

Po skupieniu w Karit

71.

Esseńczycy i faryzeusze, przypowieść o niewiernym zarządcy

72.

W domu Nike

73.

U brodu pomiędzy Jerychem i Batabarą

74.

W domu Salomona

75.

Nauczanie przy rozstaju dróg w wiosce Salomona

76.

W kierunku zachodniego brzegu Jordanu

77.

W Galgali

78.

W kierunku Engaddi. Rozdzielenie się i pożegnanie Judasza oraz Szymona

79.

Przybycie do Engaddi

80.

Pouczenie i cud w Engaddi

81.

Uzdrowienie trędowatego Elizeusza z Engaddi

82.

W Masadzie

83.

W wiejskim domu Marii, matki Judasza

84.

Pożegnanie Kariotu

85.

Anna i Maria z Kariotu. Pożegnanie z Matką Judasza

86.

Pożegnanie z Juttą

87.

Pożegnanie z Hebronem

88.

Pożegnanie z Betsur

89.

W Beter

90.

Jezus z Piotrem i Bartłomiejem w Beter

91.

Pożegnanie z Beter

92.

Duchowa walka i zwycięstwo Szymona, syna Jony

93.

Droga w kierunku Emaus na równinie

94.

Przemowa wpobliżu Emaus na równinie

95.

Jezus przemawia w Joppie do Judasza z Kariotu i do pogan

96.

W posiadłości Nikodema

97.

U Józefa z Arymatei

98.

Szabat w domu Józefa z Arymatei. Jan - członek Sanhedrynu

99.

Rozmowy Apostołów

100.

Cud zebrania kłosów na równinie

101.

Apostołowie w swoim gronie z Jezusem. Jezus i Piotr

102.

W Jerozolimie na Pięćdziesiątnicę

103.

Jezus na uczcie u członka Sanhedrynu i faryzeusza

104.

W Betanii

105.

Jezus i żebrak na drodze prowadzącej do Jerycha

106.

Nawrócenie Zacheusza

107.

«Zacheusz - celnik i grzesznik, ale nie ze złej woli»

108.

«Błogosławieni ubodzy w duchu»

109.

W wiosce Salomona

110.

Jezus w wiosce Dekapolu

111.

Opętany

112.

Kwas faryzeuszów

113.

«Powinniście mówić: jesteśmy bezużytecznymi sługami»

114.

«Jeśli okaże skruchę siedem razy, przebacz mu siedem razy»

115.

«Męczeństwem jest życie dla nauczania innych, kiedy się pragnie iść do Nieba»

116.

W Cezarei Nadmorskiej

117.

Mądrość - forma świętości - daje światło osądowi

118.

«Religia to miłość i pragnienie pójścia do Tego, w kogo wierzymy»

119.

Przypowieść o winnicy i wolnej woli

120.

Idąc przez Równinę Ezdrelońską

121.

Jezus i strącone gniazdo

122.

Błogosławieni, którzy we wszystkim potrafią widzieć Boga

123.

Dalsza droga przez Równinę Ezdrelońską

124.

Z wieśniakami Giokany

125.

W Nazarecie

126.

Jezus przy pracy opowiada przypowieść o malowanym drewnie

127.

Szabat w spokoju Nazaretu

128.

«Najpierw jestem córką i służebnicą Boga, a potem - Matką»

129.

Jezus rozmawia z Maryją

130.

Maryja w Tyberiadzie

131.

Trzeba z wdzięcznością dziękować temu, kto wyświadcza nam łaskę

132.

Nowy szabat w Nazarecie

133.

Odejście i wędrówka do Betlejem Galilejskiego

134.

Judasz z Kariotu u Maryi z Nazaretu

135.

Śmierć dziadka Margcjama

136.

Jezus mówi do apostołów o miłości

137.

Jezus w Tyberiadzie

138.

Jezus przybywa do Kafarnaum

139.

Nauczanie w okolicach jeziora. Kafarnaum

140.

W Magdali

141.

Wydarzenie w Kafarnaum. Jezus obrońcą dzieci

142.

W osadzie przed Hippos

143.

Poranne nauczanie w osadzie nad jeziorem

144.

Mowa w pobliżu schronienia trędowatego

145.

Jezus w Hipposie

146.

W kierunku Gamali

147.

W Gamali

148.

Z Gamali do Afek

149.

Przemowa w Afek

150.

W Gergesie. Powrót do Kafarnaum

151.

«Bądźcie roztropni jak węże, a prości jak gołębie»

152.

Szabat w Kafarnaum

153.

U Joanny, małżonki Chuzy. List z Antiochii

154.

W termach Tyberiadzkiego Emmaus

155.

W Tarichei

156.

W wiejskim domu Chuzy, za Jordanem

157.

Jezus mówi o umiłowanym

158.

W Betsaidzie i w Kafarnaum. Udanie się w nową podróż

159.

U Judy i Anny w pobliżu Jeziora Meron

160.

Jezus opowiada przypowieść o podzieleniu wody

161.

Nie mam lepszego wypoczynku niż powiedzieć: 'Ocaliłem kogoś, kto ginął'

162.

«Wszelki upadek ma swe przygotowanie w czasie»

163.

Pożegnanie z nielicznymi wiernymi z Korozain

164.

Jezus mówi o obowiązkach teściowej i synowej

165.

Jezus mówi o Swoim Królestwie i o Swoim Prawie

166.

Osąd Jezusa

167.

Jezus uzdrawia w Sydonie dziecko niewidome od urodzenia

168.

«Wierność współmałżonkowi - pouczeniem tej wizji»

169.

W drodze powrotnej z granic syrofenickich

170.

W drodze do Seforii

171.

Jezus u trędowatych grzeszników z Betlejem Galilejskiego

172.

Jezus i Matka w lesie Matatiasza

173.

Jezus rozmawia z Józefem, synem Alfeusza

174.

W oczekiwaniu na wieśniaków Giokany w pobliżu wieży w Jizreel

175.

W drodze do Engannim

176.

Przybycie Jezusa i Jana do Engannim

177.

Jezus i samarytański pasterz

178.

Dziesięciu trędowatych w pobliżu Efraim

179.

Jezus w Efraim. Przypowieść o owocu granatu

180.

Jezus w Betanii na Święto Namiotów

181.

Jezus w Świątyni na Święto Namiotów. «Królestwo Boże nie przyjdzie w zewnętrznym blasku»

182.

W Świątyni. «Czy wiecie, kim jestem i skąd przychodzę?»

183.

W Świątyni. «Jeszcze krótki czas będę z wami»

184.

W Nobe. Cud uciszenia wiatru

185.

Jezus w Obozie Galilejczyków ze Swymi kuzynami-apostołami

186.

Ostatni wielki dzień Święta Namiotów. «Kto jest spragniony, niech przyjdzie do Mnie»

187.

W Betanii. «Zabija się na wiele sposobów»

188.

W pobliżu źródła En Rogel

189.

Jezus, faryzeusze, jawnogrzesznica

190.

«Winnej wskazuję drogę, którą ma podążać, aby się zbawić»

191.

Pouczenia apostołów i uczniów

192.

W wiosce i domu Salomona

193.

Jezus i Szymon, syn Jony

194.

Jezus do Tadeusza i Jakuba, syna Zebedeusza

195.

Jezus i mężczyzna z Petry w pobliżu Cheszbonu

196.

Schodząc z Nebo

197.

«Ciemności nie chcą światła»

198.

Jezus pociesza apostołów

199.

Małżonka saduceusza wywołującego zmarłych

200.

«Nie magiczna formuła, lecz modlitwa może was zjednoczyć z Bogiem»

201.

«Ci, którzy Mnie kochają, odchodzą»

202.

Przypowieść o niesprawiedliwym sędzim

203.

«Ja jestem Światłością świata»

204.

«Jesteśmy potomstwem Abrahama»

205.

W domu Józefa z Seforii

206.

Stary kapłan Natan

207.

Uzdrowienie niewidomego od urodzenia

208.

Jezus w Nobe. Judasz z Kariotu kłamie

209.

Jezus w ruinach zniszczonej wioski

210.

Jezus przemawia w Emaus górskim

211.

W Beteronie

212.

W kierunku Gabaonu

213.

W Gabaonie

214.

W drodze powrotnej do Jerozolimy

215.

«Ja jestem dobrym Pasterzem»

216.

Idąc w stronę Betanii do Łazarza

217.

W drodze doTekoa. Stary Eliannasz

218.

Jezus przemawia w Tekoa

219.

W Jerychu

220.

Przemowa w Jerychu. Przypowieść o faryzeuszu i celniku

221.

W domu Zacheusza z nawróconymi

222.

Jezus wypowiada się o Sabei z Betlei

223.

W Betabara

224.

W drodze powrotnej do Nobe

225.

Judasz z Kariotu już nie jest posłuszny

226.

W Nobe w następnych dniach

227.

Jezus czeka na rozwiązłego Judasza z Kariotu

228.

Jezus i Waleria. Cud uzdrowienia małego Lewiego w Nobe

229.

Jezus i grzesznica wysłana po to, aby Go kusić

230.

Jezus i Judasz z Kariotu idą do Jerozolimy

231.

Jezus w synagodze rzymskich wyzwoleńców

232.

Judasz i nieprzyjaciele Jezusa

233.

Siedmioro uzdrowionych trędowatych. Jezus mówi do apostołów oraz do Marty i Marii

234.

Jezus w czasie święta Poświęcenia Świątyni

235.

Jezus idzie do Groty Narodzenia, aby się odosobnić

236.

Jezus i Jan, syn Zebedeusza

237.

Jezus, Jan i Manaen

    KSIĘGA V
1.

Przybycie żydów do Betanii

2.

Żydzi u Marty i Marii

3.

Marta wysyła sługę do Nauczyciela

4.

Śmierć Łazarza

5.

Przekazanie Jezusowi wiadomości o agonii Łazarza

6.

Pogrzeb Łazarza

7.

«Chodźmy spotkać się z naszym przyjacielem Łazarzem, który zasnął»

8.

Wskrzeszenie Łazarza

9.

Refleksja nad wskrzeszeniem Łazarza

10.

Wydarzenia w Jerozolimie i w Świątyni po wskrzeszeniu Łazarza

11.

Jezus w Betanii. Józef z Arymatei donosi o postanowieniu Sanhedrynu

12.

W drodze do Efraim

13.

Pierwszy dzień w Efraim

14.

Wielkie jest prawo szabatu, lecz największe - przykazanie miłości

15.

Judasz gani postępowanie Jezusa

16.

Jezus poucza Piotra o ocenianiu wielkości winy oraz o wartości cierpienia

17.

Kłótliwość Judasza w Efraim. Pouczenie Jezusa o prawdziwym kulcie Boga

18.

Przybycie krewnych dzieci i mieszkańców Sychem

19.

Pouczenie w drodze do Sychem

20.

Manaen przybywa potajemnie do Jezusa

21.

Józef z Arymatei oraz Nikodem powiadamiają Jezusa o wydarzeniach w Judei

22.

Nawrócenie Samuela, ucznia Jonatana, syna Uzzjela

23.

Alfeusz, syn Sary, broni Jezusa w Nazarecie

24.

Fałszywi posłańcy w Sychem. Rozmowa Klaudii z Jezusem w Efraim

25.

Jezus uzdrawia mężczyznę z Jamnii

26.

Judasz nie wierzy w autentyczność cierpienia Chrystusa

27.

Przybycie Matki i uczennic do Efraim

28.

Judasz z Kariotu - złodziej

29.

Wędrówka z Efraim do Szilo. Smutek Maryi

30.

W Szilo. Przypowieść o złych radach

31.

W Lebonie. Przypowieść o tych, którym źle doradzono

32.

Judasz pyta, czy zadanie śmierci Jezusowi, jest czynem sprawiedliwym

33.

Przypowieść o sprawiedliwości syna królewskiego i o udzielanych mu radach

34.

Judasz oddziela się od uczniów

35.

Ocalenie młodego Beniamina w Enon

36.

«Judaszu, czy dla ciebie Moja śmierć ma być daremna?»

37.

Spotkanie z bogatym młodzieńcem

38.

Trzecia zapowiedź Męki. Synowie Zebedeusza i ich matka

39.

W Jerychu. Przed udaniem się do Betanii

40.

«Czy jesteście pewni, że ręka Samarytanina napisała to oskarżenie?»

41.

Judasz dostarcza Sanhedrynowi oskarżenia przeciwko Jezusowi. Dwóch niewidomych z Jerycha

42.

Jezus przybywa do Betanii

43.

«Judaszu, daję ci środek ocalenia, a ty Mnie nienawidzisz?»

44.

Piątek przed wejściem do Jerozolimy. Jezus i uczennice

45.

Szabat przed wejściem do Jerozolimy. «Judaszu, nie czynię cudów dla pozyskania przyjaciół»

46.

Szabat przed wejściem do Jerozolimy. Pielgrzymi i Żydzi w Betanii

47.

Wieczerza w Betanii

    KSIĘGA VI
1.

«Syn Boga i Niepokalanej stał się jak robak»

2.

«Wystarczy mówić prawdę, by być znienawidzonym»

3.

«Cierpiałem, widząc jak cierpi Moja Matka»

4.

«Byłem i jestem Synem Boga, ale byłem też Synem Człowieczym»

5.

«Nie zastanawiacie się nigdy nad tym, ile Mnie kosztowaliście»

6.

Pożegnanie z Łazarzem

7.

Judasz udaje się do przywódców Sanhedrynu

8.

Z Betanii do Jerozolimy

9.

Wjazd Jezusa do Jerozolimy

10.

Wieczór Niedzieli Palmowej

11.

Poniedziałek po wejściu do Jerozolimy. Część I: Dzień

12.

Poniedziałek przed Paschą. Część II: Noc

13.

Wtorek przed Paschą. Część I: Dzień

14.

Wtorek przed Paschą. Część II: Noc

15.

Środa przed Paschą. Część I: Dzień (cz. 1)

15a.

Środa przed Paschą. Część I: Dzień (cz. 2)

16.

Środa przed Paschą. Część II: Noc

17.

Czwartek przed Paschą. Dzień

18.

Opis wieczernika. Pożegnanie z Matką przed Ostatnią Wieczerzą

19.

Ostatnia Wieczerza

20.

Refleksja nad Ostatnią Wieczerzą

21.

Konanie i pojmanie w Getsemani

22.

Proces (cz. 1)

22a.

Proces (cz. 2)

23.

Rozważanie o postępowaniu Piłata względem Jezusa

24.

Judasz z Kariotu po zdradzie

25.

Gdyby Judasz rzucił się do stóp Matki, mówiąc: „Litości" - Litościwa przygarnęłaby go jak rannego

26.

Maryja musi usunąć dzieło Ewy

27.

Jan przychodzi po Matkę

28.

Z Pretorium na Kalwarię

29.

Ukrzyżowanie

30.

Grób Józefa z Arymatei. Straszliwa udręka Maryi. Zabalsamowanie ciała Zbawiciela

31.

Powrót do wieczernika

32.

Noc Wielkiego Piątku

33.

Lament Dziewicy

34.

W dzień Wielkiej Soboty

35.

Noc Wielkiej Soboty

    KSIĘGA VII
1.

Poranek Zmartwychwstania

2.

Świt Wielkiej Nocy. Lamentacja. Modlitwa Maryi

3.

Zmartwychwstanie

4.

Jezus ukazuje się Matce

5.

Pobożne niewiasty przy Grobie

6.

W związku z poprzednią sceną

7.

Jezus ukazuje się przyjaciołom. Ukazanie się Łazarzowi

8.

Jezus ukazuje się Joannie

9.

Jezus ukazuje się Nikodemowi, Józefowi i Manaenowi

10.

Jezus ukazuje się pasterzom

11.

Jezus ukazuje się uczniom z Emaus

12.

Jezus ukazuje się innym przyjaciołom

13.

Jezus ukazuje się Apostołom

14.

Powrót Tomasza

15.

Jezus ukazuje się Apostołom i Tomaszowi

16.

Zmartwychwstały Jezus w Getsemani

17.

Apostołowie idą na Golgotę. A potem...

18.

Jezus w różnych miejscowościach potwierdza swoje zmartwychwstanie u tych, którzy weń wierzą (cz. 1)

18a.

Jezus w różnych miejscowościach potwierdza swoje zmartwychwstanie u tych, którzy weń wierzą (cz. 2)

19.

Jezus ukazuje się na brzegu jeziora

20.

Jezus na Górze Tabor

21.

Jezus do Apostołowi uczniów

22.

Pascha uzupełniająca

23.

Wniebowstąpienie Pańskie

24.

Wybór Macieja na Apostoła

25.

Zesłanie Ducha Świętego

26.

Piotr nie jest już prostym rybakiem, ale Arcykapłanem

27.

Maryja przyjmuje Łazarza i Józefa z Arymatei

28.

Maryja i Jan na miejscach Męki

29.

Maryja otrzymuje całun

30.

Męczeństwo Szczepana

31.

Zróżnicowane konsekwencje spotkań z Chrystusem

32.

Złożenie świętego Szczepana do Grobu

33.

Gamaliel zostaje chrześcijaninem

34.

Rozmowa Piotra z Janem

35.

Błogosławione przejście Maryi [do Nieba]

36.

Wniebowzięcie

37.

Rozważania i wyjaśnienia na temat Wniebowzięcia - przejścia Najświętszej Maryi [do Nieba]

38.

Pożegnanie z DziełemEwangelia według
św. Mateusza
Ewangelia według
św. Marka
Ewangelia według
św. Łukasza
Ewangelia według
św. Jana
Maryja - Matka Jezusa Chrystusa Apokalipsa

witryna źródłowa: