–   Ewangelia wg św. Mateusza   –

Rozdziały:

12345678910111213141516171819202122232425262728


4

Kuszenie Jezusa [Vt-2,5, Vt-2,6, Vt-2,44]

1 Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.

2 A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód.

3 Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem».

4 Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych»

5 Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni

6 i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień»

7 Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego» [Vt-2,94]

8 [JK] Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych

9 i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon».

10 Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz»

11 Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.

 

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI

POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI

Pole działalności

12 [Vt-2,7] Gdy [Jezus] posłyszał, że Jan został uwięziony [Vt-2,45, Vt-2,46, Vt-2,88], usunął się do Galilei.

13 [Vt-2,23] Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego.

14 Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:

15 Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego.
Droga morska, Zajordanie,
Galilea pogan!

16 Lud, który siedział w ciemności,
ujrzał światło wielkie,
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci
światło wzeszło.

17 Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».

 

Powołanie pierwszych uczniów [por. Vt-2,21]

18 Gdy [Jezus] przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.

19 I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi».

20 Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim

21 A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał.

22 A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

 

Dalsza działalność Jezusa [por. Vt-2,24, Vt-2,26, Vt-2,27]

23 I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

24 A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał.

25 I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.