–   Ewangelia wg św. Jana   –

Rozdziały:

123456789101112131415161718192021


8

Kobieta cudzołożna [Vt-4,189], [Vt-4,190]

1 Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, [Vt-4,186]

2 ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich.

3 Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego:

4 «Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie.

5 W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?»

6 Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi.

7 A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień».

8 I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi.

9 Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku.

10 Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?»

11 A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz!».

 

Światłość wobec ciemności

12 [Vt-4,203] A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia».

13 [Vt-4,203] Rzekli do Niego faryzeusze: «Ty sam o sobie wydajesz świadectwo. Świadectwo Twoje nie jest prawdziwe».

14 [Vt-4,203] W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: «Nawet jeżeli Ja sam o sobie wydaję świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie, ani skąd przychodzę, ani dokąd idę.

15 [Vt-4,203] Wy wydajecie sąd według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo.

16 [Vt-4,203] A jeśli nawet będę sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ Ja nie jestem sam, lecz Ja i Ten, który Mnie posłał.

17 [Vt-4,203] Także w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe.

18 [Vt-4,203] Oto Ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie posłał».

19 [Vt-4,203] Na to powiedzieli Mu: «Gdzie jest Twój Ojciec?» Jezus odpowiedział: «Nie znacie ani Mnie, ani Ojca mego. Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i Ojca mego».

20 [Vt-4,203] Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy uczył w świątyni. Mimo to nikt Go nie pojmał, gdyż godzina Jego jeszcze nie nadeszła.


21 [Vt-4,204] A oto znowu innym razem rzekł do nich: «Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie».

22 [Vt-4,204] Rzekli więc do Niego Żydzi: «Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?»

23 [Vt-4,204] A On rzekł do nich: «Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata.

24 Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich».

25 [Vt-4,204] Powiedzieli do Niego: «Kimże Ty jesteś?» 

[Vt-4,204] Odpowiedział im Jezus: «Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię?

26 [Vt-4,204] Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał jest prawdziwy, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego».

27 A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu.

28 [Vt-4,204] Rzekł więc do nich Jezus: «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył.

29 [Vt-4,204] A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba».

30 [Vt-4,204] Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.

31 [Vt-4,204] Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami

32 [Vt-4,204] i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli».

33 [Vt-4,204] Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: "Wolni będziecie?"»

34 [Vt-4,204] Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu.

35 [Vt-4,204] A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze.

36 [Vt-4,204] Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni.

37 [Vt-4,204] Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki.

38 [Vt-4,204] Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca».

39 [Vt-4,204] W odpowiedzi rzekli do Niego: «Ojcem naszym jest Abraham». 

[Vt-4,204] Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama.

40 [Vt-4,204] Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił.

41 [Vt-4,204] Wy pełnicie czyny ojca waszego». 

[Vt-4,204] Rzekli do Niego: «Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca - Boga».

42 [Vt-4,204] Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał.

43 [Vt-4,204] Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki.

44 [Vt-4,204] Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

45 [Vt-4,204] A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie.

46 [Vt-4,204] Kto z was udowodni Mi grzech? Jeżeli prawdę mówię, dlaczego Mi nie wierzycie?

47 [Vt-4,204] Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście».

48 [Vt-4,204] Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Czyż nie słusznie mówimy, że jesteś Samarytaninem i jesteś opętany przez złego ducha?» [por. Vt-4,197]

49 [Vt-4,204] Jezus odpowiedział: «Ja nie jestem opętany, ale czczę Ojca mego, a wy Mnie znieważacie.

50 [Vt-4,204] Ja nie szukam własnej chwały. Jest Ktoś, kto jej szuka i sądzi.

51 [Vt-4,204] Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki».

52 [Vt-4,204] Rzekli do Niego Żydzi: «Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy - a Ty mówisz: Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki.

53 [Vt-4,204] Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz?»

54 [Vt-4,204] Odpowiedział Jezus: «Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: "Jest naszym Bogiem",

55 ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. 

[Vt-4,204] Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy - kłamcą. Ale Ja Go znam i słowa Jego zachowuję.

56 [Vt-4,204] Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień - ujrzał [go] i ucieszył się».

57 [Vt-4,204] Na to rzekli do Niego Żydzi: «Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?»

58 [Vt-4,204] Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM».

59 [Vt-4,204] Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. [por. Vt-4,205]