–   Ewangelia wg św. Łukasza   –

Rozdziały:

1 23456789101112131415161718192021222324


24

ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA

Pusty grób

1 [Vt-7,5] W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności.

2 Kamień od grobu zastały odsunięty.

3 A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa.

4 [Vt-7,5] Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach.

5 Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?

6 Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei:

7 "Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie"».

8 Wtedy przypomniały sobie Jego słowa

9 i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym.

10 A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom.

11 [Vt-7,5] Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary.

 

Piotr u grobu [Vt-7,5]

12 Jednakże Piotr wybrał się i pobiegł do grobu; schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna. I wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało.

 

Uczniowie z Emaus [Vt-7,11]

13 Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy.

14 Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło.

15 Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi.

16 Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali.

17 On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni.

18 A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało».

19 Zapytał ich: «Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu;

20 jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali.

21 [JK] A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało.

22 Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu,

23 a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje.

24 Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli».

25 [JK] Na to On rzekł do nich: «O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy!

26 Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?»

27 I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.

28 Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej.

29 Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać z nimi.

30 Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im.

31 Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu.

32 I mówili nawzajem do siebie: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»

33 W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi,

34 którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi».

35 Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

 

Jezus ukazuje się Apostołom [Vt-7,13]

36 A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»

37 Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha.

38 Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?

39 Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam».

40 Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.

41 Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?»

42 Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby.

43 Wziął i jadł wobec nich.

 

Ostatnie pouczenia

44 Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach».

45 Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma,

46 i rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie,

47 w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy.

48 Wy jesteście świadkami tego.

49 [Vt-7,23] Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka».

 

Wniebowstąpienie

50 [Vt-7,23] Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich.

51 [Vt-7,23] A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.

 

Zakończenie

52 Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy,

53 gdzie stale przebywali w świątyni, <wielbiąc i> błogosławiąc Boga.